Neste ETW-eksamen blir avholdt 9. oktober 2020

(med forbehold om at siituasjonen med Koronaviruset tilsier at gjennomføring er mulig) 


European Tree Worker (ETW)
ETW - Sertifisering

En sertifisering for personer som jobber profesjonelt og praktisk med trær. Regler for gjennomføring av eksamen finner du her: Exam Rules and Regulations. 

Krav og frister
For å kunne gå opp til eksamen kreves det dokumentasjon på følgende:

 • Førstehjelpskurs av minimum en dags varighet. Førstehjelpskurset må være tatt i løpet av de to siste årene.
 • Dokumentert opplæring på redningsøvelse av skadet klatrer.
 • Attest for dokumentert opplæring i motorsagbruk (mer info her)
 • Praksis fra trepleierelatert arbeid på minimum ett år. (Skjema lastes ned her)
 • Egenerklæring (Skjema lastes ned her)
 • Forsikringsbevis 

Disse kravene er å forstå som absolutte og det må fremlegges dokumentasjon i form av attester som sendes til NTF’s sekretariat innen påmeldingsfirsten. De av kandidatene som ikke har innsendt dokumentasjon, må fremlegge dette på eksamensdagen.

NB! Samme frist gjelder for innbetaling av eksamensavgift.
Kandidater som ikke har betalt eller sendt inn de nødvendige attestene innen oppgitte frister vil bli avvist. Ved for sen innbetaling påløper et gebyr på 500 kr.

Utstyr
Deltakerne må selv ha med seg relevant verne- og klatreutstyr. Utstyret skal være komplett og det tillates ikke bruk av lånt utstyr. Kontroll av utstyret vil bli foretatt ved registrering. Egen sag til beskjæringsarbeidet under arbeidsklatring må også medbringes.

Eksamen
Eksamensdagen har en varighet på ca 8 timer og er satt sammen av følgende 6 deler: Skriftlig prøve, muntlig prøve, arbeidsklatring og 2 demonstrasjons- eller simuleringsoppgaver.


Del I – Teori
Teoriprøven består av 2 seksjoner og skal besvares i løpet av 1 time.

 • I den første delen får du til sammen 30 flervalgsspørsmål der du for hvert spørsmål får valget mellom 4 mulige svar. Du krysser av for det svaret du mener er riktig.
 • Den neste seksjonen består av 10 spørsmål som skal besvares skriftlig i kombinasjon med enkle skisser.

Det kreves 50% riktig besvarelse for å bestå prøven.


Del II – Plantekjennskap

    Av 15 planteprøver skal minimum 10 stykker identifiseres med norsk og vitenskapelig navn.

Pensumliste i plantekjennskap ETW eksamen


Del III - Muntlig

    Seksjon er en muntlig eksaminasjon av ca 20 minutters varighet. Spørsmålene vil bli hentet fra ETW programmets pensum som er å finne i håndboken.

Del IV - V – Demonstrasjon /Simulering

Disse to delene består av praktiske oppgaver som skal løses gjennom en demonstrasjon av en simulert situasjon. Hver del skal utføres innenfor en tidsramme på 20 minutter. Noen eksempler på slike oppgaver kan være:

 • Nedrigging av toppseksjon, eller grein ved hjelp av tau.
 • Redning. For eksempel hente ned en skadet person fra et tre.
 • Planting.
 • Installasjon av barduneringssystem.
 • Oppbyggingsbeskjæring.
 • Felling.
 • Identifisering av risikotrær.

Betegnelsen simuleringsoppgave brukes fordi situasjonen ikke vil være reell og at det av tidsmessige og praktiske årsaker som regel ikke vil være mulig å gjennomføre hele oppgavene, men bare deler av den. Hva som kreves utført i hvert tilfelle vil bli opplyst om på forhånd.

Del VI – Arbeidsklatring

Til arbeidsklatringen skal eksamenskandidaten fremvise at han eller hun er i stand til å sette opp et sikkert toppfeste, utføre en flytende og trygg klatring. kunne komme seg rundt og demonstrere arbeidsrekkevidde til alle deler av treet, sørge for en balansert og sikker arbeidsposisjonering og kunne utføre beskjæringsarbeider i treet.
I tillegg til sjekk av eget utstyr må kandidaten før oppstigning også foreta en sikkerhetskontroll av treet for å vurdere om treet er trygt nok til å klatre i. Det er viktig at det kommuniseres med dommerne under veis slik at de kan danne seg et bilde av i hvilken grad sikkerheten blir ivaretatt.
Arbeidsklatringen har en tidsbegrensning på 1 time. I tillegg kommer 15 minutter som er avsatt til å svare på muntlige spørsmål fra dommerne.

Pensum
Den teoretiske pensumdelen til ETW eksamen omfatter alle kapitlene i ETW håndboka. I tillegg anbefales det å lese en del nyere litteratur på tema som beskjæring, planting, klatreteknikk, bardunering/ kronestabilisering, trebiologi mm.

Når det gjelder plantekjennskap er det valgt ut 40 forskjellige treslag til pensum. Et utvalg på 15 av disse vil bli lagt frem til identifisering på eksamensdagen. Husk å lære både de norske og vitenskapelige navn. En oversikt med de 40 aktuelle trærne vedlegges som eget dokument.

Avgifter
Pris for å avlegge eksamen i Norge er: kr 8.000,-
(konteeksamen: 4000 kr)

RESERTIFISERING

European Tree Worker Certificate utstedes for 3 år, og løper deretter ut.

Sertifiseringen kan videreføres ved at kandidater dokumenterer at de i løpet av de siste 36 måneder har arbeidet minst 24 måneder med trepleie. Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon (arbeidsattest el.) sendes til Norsk trepleieforum. Ved godkjenning vil sertifisering bli videreført for nye 3 år av den nasjonale EAC partner organisasjon (NTF).

Skjema for søknad om resertifisering lastes ned her.

Avgifter
Resertifisering i Norge, hvert 3. år; kr 4000,-

REGELVERK

Rammeplan for "European Tree Worker"